داشبورد منابع انسانی کلیک ویو

تعداد کل نیروی انسانی
تعداد کارکنان به تفکیک جنسیت
تعداد کارکنان به تفکیک تحصیلات
تعداد کارکنان به تفکیک وضعیت تاهل
تعداد کارکنان به تفکیک نوع استخدام
تعداد کارکنان به تفکیک پست سازمانی
تعداد کارکنان به تفکیک شغل
تعداد کارکنان به تفکیک نوع بیمه
روند جذب کارکنان
روند ریزش کارکنان