قسمت سی و پنجم-Direct Discovery

در این ویدیو یک Direct Discovery را با هم میسازیم.

آموزش کلیک ویو Direct Discovery