قسمت سیُِِم-Options

در این ویدیو با Option های مهم کلیک ویو آشنا میشوید که بسیار زیاد هستند اما به پر کاربردترین آنها در این ویدیو اشاره میشود.

آموزش کلیک ویو options