قسمت سی و چهارم-Partial Reload واکشی اطلاعات تغییر یافته

این ویدیو به Partial Reload و واکشی اطلاعات تغییر یافته میپردازد.

آموزش کلیک ویو Partial Reload واکشی اطلاعات تغییر یافته