قسمت سی و دوم-آموزش Set Analysis Qlikview (گزارشات تحلیلی)

سه نکته درباره ی Set Analysis:

  1. Set Analysis در expression نوشته می شود.
  2. Set Analysis را باید در تابع های محاسباتی یا Aggregation استفاده کنیم (مثل:Sum,Avg,Min,Max,…)
  3. Set Analysis یک مجموعه ای را تعریف میکند که در فرمول از آن استفاده میشود و روی فرمول اعمال میشود .

آموزش کلیک ویو-آموزش Set Analysis Qlikview (گزارشات تحلیلی)