قسمت بیست و پنجم-آبجکت Text Box

آبجکتی در کلیک ویو وجود دارد که با استفاده از آن شما بتوانید فقط یک فایل Text را در گزارشتان بکار ببرید.

آبجکتی که در بالا ذکر شد Text Object است.

آموزش کلیک ویو -آبجکت Text Box