قسمت بیست و چهارم-توضیح Current Selection

در گزارش کلیک ویو وقتی ما تعداد لیست های زیادی داشته باشیم و انتخاب های زیادی بتوانیم انجام دهیم،باعث سردرگمی کاربر میشود که در حال حاضر چه انتخاب هایی انجام شده که این خروجی را دارد میبیند.

برای نمایش این انتخاب ها آبجکتی وجود دارد به نام Column Selection.شما با انتخاب این آبجکت بدون اینکه تغییر زیادی لازم داشته باشد درست میشود.

آموزش کلیک ویو -توضیح Current Selection