قسمت بیست و سوم-آبجکت Multi Box

آبجکت Multi Box شباحت بسیار زیادی به آبجکت List Box دارد . یعنی ما میتوانیم یک فیلد را تعریف کنیم و از داخل آن فیلد،کاربر میتواند دیتایی را انتخاب کند که بر اساس آن دیتایی که انتخاب کرده،گزارش فیلتر شود.

آموزش کلیک ویو -آبجکت Multi Box