قسمت بیستم-آموزش ساختن Report

Report ها گزارش هایی هستند شما در دل کلیک ویو آنها را طراحی و ذخیره میکنید که بعداً بتوانید در قسمت Developer و View از آنها استفاده کنید.

 

آموزش ساختن Report-آموزش کلیک ویو