قسمت نوزدهم-گزارشات و نمودار های Drill Down

موقع ساختن داشبورد کلیک ویو،شما ممکن است با مواردی رو به رو شوید که نیاز باشد برای بهتر نمایش دادن دیتا از گروه های Drill and down استفاده کنید.

برای ساختن این گروه شما از قسمت Settings ، قسمت Document Properties ، قسمت Groups میتوانید اقدام نمایید.

گزارشات و نمودار های Drill Down-اموزش کلیک ویو