قسمت هجدهم-Action ها

در گزارشات کلیک ویو ممکن است شما با Action ها روبه رو شوید.در مورد Trigger ها که ممکن است روی شیت یا فیلد ها قرار گیرند.در مورد اّجکت هایی که شما روی آن Action متوانید بگذارید مثل Button یا Text Object قرار میگیرد.

شما از Acton ها میتوانید استفاده کنید تا هدف گزارش را پیش ببرید .

اموزش کلیک ویو - action