قسمت چهاردهم-Statistic Box

آبجکت دیگری در Qlikview وجود دارد به نام Statistic Box که این آبجکت درون خود بعضی فرمول های آماری را دارد و نیازی نیست که برای آنها فرمول نویسی کنید و میتوان به صورت Default از آنها استفاده کرد.

آموزش کلیک ویو Statistic Box