قسمت سیزدهم-آموزش ساختن Bookmark و توضیحات تکمیلی

Bookmark حالت ثبت شده ای است از انتخاب هایی که قبلاً انجام داده ایم در گزارش و بعداً دوباره میخواهیم از آنها استفاده کنیم.در این ویدیو یک مثال برای فهم بهتر زده میشود.

آموزش کلیک ویو - -آموزش ساختن Bookmark و توضیحات تکمیلی