قسمت دوازدهم-معرفی و انتخاب فیلترینگ List Box

ما در ListBox سه رنگ داریم که شامل سفید ، سبز و خاکستری میباشد.

وقتی رنگ سفید باشد یعنی از ListBox چیزی انتخاب نشده است و به صورت Default همه ی دیتای آن بروی همه ی نمودار های موجود در حال اعمال است.

اگر چیزی را در ListBox انتخاب کنید (فیلتر کنید) دو رنگ سبز و خاکستری خواهیم داشت.قسمتی که فیلتر میشود قسمت سبز است و فقط دیتای آن روی نمودار ها نمایش داده میشود .

معرفی و انتخاب فیلترینگ List Box-آموزش کلیک ویو