قسمت دهم-نحوه اتصال به excel و واکشی شیت ها

در این قسمت به واکشی اطلاعات از Excel میپردازیم که به این نحو است که از قسمت Data Form Files قسمت Table Files را انتخاب کرده و آدرس Excel را میدهید و آنرا واکشی میکنید.

آموزش کلیک ویو-نحوه اتصال به excel و واکشی شیت ها