قسمت هفتم-واکشی اطلاعات از SQL Server

برای واکشی اطلاعات از SQL Server قبلا یک کانکشن استرینگی با OLE DB ساخته بودیم و در این ویدیو دیتا را از درون آن به صورت جداول استخراج میکنیم.

آموزش کلیک ویو -واکشی از SQL server