قسمت ششم-نحوه اتصال به SQL Server

روش دیگر وا کشی اطلاعات از DATABASE روش OLE DB است . در این روش نیازی به تعریف OLE DB نیست.آموزش کلیک ویو-نحوه اتصال به SQL Server