قسمت چهارم-معرفی داشبورد نمونه آزمایشی و نتیجه نهایی (هدف نهایی آموزش)داشبورد مالی

طراحی داشبور نمونه که با استفاده از یکسری داده ساخته شده است.

آموزش کلیک ویو -داشبورد نمونه آزمایشی